Bản vẽ thiết kế sản phẩm bằng file Autocard và chứng nhận chất lượng sản phẩm được kiểm định bằng Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Product design drawings with Autocard file and product quality certification are verified by Standard Lab.
  Phần mềm chứa Cattalogue điện tử sản phẩm SLIGHTING sử dụng cho thiết kế chiếu sáng bằng phần mềm Dialux.

Software for Cattalogue electronic products (Plugin SLIGHTING) used for lighting design by Dialux software.
     
     
     
     
     
Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux 4.13 được cung cấp miễn phí cho người sử dụng từ hãng DIAL - Cộng hòa Liên Bang Đức.

Dialux 4.13 lighting design software is provided free of charge to users from DIAL - Germany.
  Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux Evo 8 được cung cấp miễn phí cho người sử dụng từ hãng DIAL - Cộng hòa Liên Bang Đức.

Dialux Evo 8 lighting design software is provided free of charge to users from DIAL - Germany.